Werkzaamheden

Wat doet uw inkomensbeheerder of bewindvoerder?

Werkzaamheden van een goede bewindvoerder: levenstestament, inkomensbeheer en bewindvoering

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden uw inkomensbeheerder of bewindvoerder verricht. Hoewel de grondslag anders is, zijn de werkzaamheden op hoofdlijnen gelijk. Wel zijn er verschillen in de mate waarin u beschermd wordt. En waarin u zeggenschap heeft over de dagelijkse gang van zaken.

Uw inkomensbeheerder of bewindvoerder heeft de financiële administratie op zich genomen. Hij respecteert de wensen uit uw levenstestament. U kunt op hem rekenen voor al uw geldzaken.

Hij regelt alle bankzaken. Hij beheert uw bankrekeningen en opent zo nodig nieuwe rekeningen. Hij maakt uw privégeld over volgens afspraak. Verder stelt uw inkomensbeheerder of bewindvoerder een budgetplan op. Daarin staan de verwachte maandelijkse inkomsten en uitgaven. Hij controleert ook of alles volgens dat plan verloopt. Tenslotte moeten wij laten zien wat we doen. We leggen verantwoording af aan u. Aan het slot van deze pagina ziet u wat uw inkomensbeheerder of bewindvoerder daarvoor doet.


Beheer van bankrekeningen

Een goede bewindvoerder beheert beheerrekening, leefgeldrekening, leefgeld, spaargeld en vermogen volgens het levenstestament

We gebruiken minimaal twee bankrekeningen. Op de beheerrekening komen alle vaste lasten binnen. Vanaf deze beheerrekening betaalt de bewindvoerder alle vaste lasten. In het geval van bewindvoering kunt u zelf niet bij de beheerrekening. Bij inkomensbeheer wel. U kunt altijd zien wat er op de beheerrekening gebeurt. U krijgt toegang tot ons computersysteem. Wij werken dagelijks de gegevens bij, zodat u weet wat er binnen komt en wat eruit gaat.

De tweede rekening is de bankrekening voor uw privé-geld voor het dagelijks levensonderhoud en uw hobby’s.  Daarop stort de bewindvoerder uw privégeld als afgesproken. Bij het maken van de afspraken, houden we rekening met uw persoonlijke situatie. En met uw persoonlijke leefstijl en wensen omtrent de besteding van uw geld. Wanneer het nodig is, kunt u ons vragen om extra privégeld over te maken. Als de financiële situatie dat toelaat, krijgt u dat meteen op de privégeldrekening gestort. U krijgt een pasje van deze rekening. En kunt zelf daarvan geld opnemen. In ons computersysteem kunt u ook volgen wat er op de privégeldrekening gebeurt.

De bewindvoerder neemt ook het beheer van eventuele spaarrekeningen en beleggingsfondsen op zich. We kiezen een voorzichtige insteek en vermijden risico’s. We volgen daarbij de richtlijnen van de Rechtbank. Ook de Rechtbank stelt de bescherming van uw belangen op de eerste plaats. Zo zorgen we ervoor dat het spaargeld via het depositogarantiestelsel gegarandeerd blijft. Als u onroerende goederen bezit, wordt een eventueel bewind aangetekend bij het kadaster. De richtlijnen van de Rechtbank vragen dat van ons. Het zorgt ervoor dat bij een verkoop van de woning de notaris kan controleren of alles volgens de regels verloopt.


Werken volgens het budgetplan

Een goede bewindvoerder brengt evenwicht met een budgetplan volgens het levenstestament

Wij werken met een budgetplan. In het budgetplan staat wat u maandelijks aan inkomsten ontvangt. Bijvoorbeeld uw AOW en pensioen, maar misschien ook inkomsten uit uw vermogen of salaris. Ook de verwachte uitgaven staan in het budgetplan. En wat er gebeurt met een eventueel maandelijks overschot. Dat kan overgemaakt worden op een spaarrekening of gereserveerd worden voor een bepaald doel.

Het budgetplan is voor ons de basis voor het dagelijkse werk. U kunt uw budgetplan inzien in ons computersysteem OnView. Op basis van het budgetplan:

 • controleren wij of AOW, pensioen en andere inkomsten daadwerkelijk binnen komen;
 • bewaken wij de uitgaven;
 • beheren wij de bankrekeningen;
 • zorgen wij ervoor dat privégeld naar u overgemaakt wordt;
 • doen we aangifte voor de inkomstenbelasting in box 1 en box 3;
 • betalen wij de lokale belastingen en heffingen;
 • vragen we toeslagen aan mocht u daarvoor in aanmerking komen;
 • regelen wij uw verzekeringen;
 • dienen wij declaraties in bij uw zorgverzekeraar;
 • betalen wij de eigen bijdragen voor de zorg en maatschappelijk ondersteuning;
 • zorgen wij dat de vaste lasten via de beheerrekening betaald worden, zoals hypotheek of huur, de energierekening en de telefoonnota;
 • betalen wij lidmaatschappen en contributies.

Wanneer u schenkingen wilt doen, moet dat vastliggen in het levenstestament of moet duidelijk zijn dat er een traditie van schenken is. Als de kantonrechter een bewind heeft uitgesproken, kan schenken alleen met een machtiging van de Rechtbank. Wij vragen die machtiging aan.


Rekening en verantwoording

Een goede bewindvoerder legt rekening en verantwoording af over het inkomensbeheer of bewindvoering volgens uw levenstestament

Als inkomensbeheerder of professioneel bewindvoerder moet Fichte Bewindvoering aan u laten zien wat we uitvoeren. In de overeenkomst voor inkomensbeheer hebben we afgesproken wie er toezicht houdt. Bij bewindvoering is dat de kantonrechter. U kunt zelf alle stukken voor akkoord tekenen. Als u dat moeilijk vindt, kunt u bij de aanvraag van het bewind ook vragen of de rechter onze werkzaamheden controleert.

Bij de start van onze werkzaamheden maken we een overzicht. Daar staan alle bezittingen op, waaronder uw bankrekening. Mochten er eventueel schulden zijn, dan vermelden we die ook. Een dergelijk overzicht heet boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is een belangrijk document. Het vermeldt alle vermogensbestanddelen, die Fichte Bewindvoering gaat beheren. U tekent de boedelbeschrijving voor akkoord. Of als u dat moeilijk vindt, leggen we de boedelbeschrijving voor aan degene die toezicht op ons werk houdt.

Ieder jaar stellen we een rekening en verantwoording op. We laten daarin zien wat er ontvangen is, en waaraan dat is besteed. Ook laten we zien wat de bezittingen en eventuele schulden aan  het begin en aan het eind van de periode is. U controleert de rekening en verantwoording. Of vraagt de degene die toezicht op ons werk houdt om dat voor u te doen.